LİLASIRLAR

GÖZE GÖRE MAKYAJ

İri gözler:

Her ne ka­dar iri göz mak­bul ol­sa da, gö­zü iri olan­lar bun­dan mem­nun de­ğil­dir ve da­ha çe­kik gö­ze he­ves eder­ler.

İri göz mak­ya­jın­da 6 ku­ra­la uy­ma­lı­sı­nız:

1. İri göz­de, göz­ka­pa­ğı mat ve ko­yu renk far­la ka­pa­nır.

2. Göz­kuy­ru­ğu dı­şa doğ­ru far­la uza­tı­lır.

3. Alt gözka­pa­ğı içi­ne ka­lem çe­ki­lir.

4. Ri­mel­ler­ken yu­ka­rı de­ğil, ya­na-dı­şa doğ­ru kir­pik­ler

çe­ki­lir.

5. Ka­pak kıv­rı­mı as­la ta­şıl­ma­ma­lı­dır.

6. Kir­pik di­bi­ne çok in­ce eye-­li­ner çe­ki­lir.

(Alt kir­pik di­bi­ni dı­şa­rı­dan AS­LA ka­lem ile be­lir­le­me­yin)

Göz kapağı düşük gözler:

  1. Göz ka­pa­ğı­nı­zın sark­tı­ğı­nı gö­rü­yor­sa­nız se­def­li far­lar­dan vazge­çin!

  2. Kaş tüm­se­ği­nin göz üs­tü­ne sar­kan de­ri­si­ni müm­kün ol­du­ğun­ca göl­ge­len­dir­mek için mat vizon, gri, kah­ve (kı­zı­la kaç­ma­yan) renk­le­ri­ni kul­la­nın.

  3. Gö­zün pı­na­rı­na ya­kın yer­den ka­pa­ğın or­ta­sı­na ka­dar ışık renk, kuy­ru­ğu­na doğ­ru gi­de­rek ko­yu­la­şan göl­ge renk kul­la­na­rak ba­dem göz ya­pa­bi­lir­si­niz.

Birbirinden ayrık gözler:

Bu­run kö­kü mer­kez ka­bul edil­di­ğin­de, ba­zı göz­ler bu­run­dan da­ha uzak ya­pı­lan­mış ola­bi­lir.

Da­ha şa­kak­la­ra kay­mış gi­bi du­ran bu göz­le­ri bir­bi­ri­ne ya­kın­laş­tır­mak için 3 ku­ral var­dır:

1. Göz pı­na­rı­nın bu­ru­na de­ğen ye­ri­ni göl­ge ile çu­kur­laş­tır­mak.

2. As­la şa­kak­la­ra çe­ki­len eye-li­ner ve far­lar kul­lan­ma­mak.

3. Kaş ba­şı­nı da gö­zün ya­dır­ga­ma­ya­ca­ğı ka­dar, 1/2 cm. ka­dar da­ha bu­ru­na ya­kın tut­mak.

Birbirine bitişik gözler:

Ke­mik ya­pı­sı in­ce ve za­yıf olan ba­zı yüz­ler­de göz­ler bu­ru­na çok ya­kın du­ra­bi­li­yor.

Mak­yaj oyu­nuy­la bun­la­rı şa­kak­la­ra doğ­ru da­ha da çek­mek için 4 ku­ral var­dır:

1. Göz pı­na­rın­dan in­ce baş­la­yıp kuy­ruk­ta ka­lın­la­şan ve göz hat­tı­nın dı­şı­na ta­şan ka­lem ya da eye-li­ner çek­mek.

2. Göz ka­pa­ğı­nın or­ta­sın­dan baş­la­yıp şa­kak­la­ra doğ­ru si­lik­le­şe­rek ya­yı­lan mat far kul­lan­mak.

3. Alt kir­pik di­bi­ne, or­ta­dan baş­la­ya­rak kuy­ruk bi­ti­mi­ne ka­dar uza­nan bir far­la göl­ge yap­mak.

4. Göz ka­pa­ğı­nın bu­ru­na ya­kın ye­ri­ne ışık far kul­lan­mak.

 

Ayşenur Yazıcı