LİLASIRLAR

MAKYAJIN TEMELİ: TEN

 

Mak­ya­jın ba­şa­rı­sı­nın bü­yük bö­lü­mü “tende”, ya­ni cil­din pü­rüz­süz, can­lı ve do­ğal gö­rü­nü­mün­de giz­li­dir. Le­ke le­ke, ka­lın­laş­mış, ba­kım­sız, pü­rüz­lü bir cilt­te is­te­di­ği­niz ka­dar gü­zel mak­yaj­lı göz­le­ri­niz ol­sun, bir fon bü­tün­lü­ğü ya­ka­lan­ma­dı­ğın­dan ça­ba­lar bo­şu­na­dır.

Bu­nun için ön­ce cil­de uy­gun ba­kım yap­ma­lı­sı­nız ve her mak­yaj­dan ön­ce mut­la­ka nem­len­di­ri­ci­ni­zi sür­me­li­si­niz.

Ço­ğu fir­ma, fon­dö­te­nin ka­lı­cı­lı­ğı­nı ar­tı­ran, cil­de da­ha iyi tu­tun­ma­sı­nı sağ­la­yan cil­din ha­va al­ma­sı­na özen gös­te­ren, faz­la yağ sal­gı­sı­nı bi­le eme­rek den­ge­le­yen çe­şit­li ya­pı­da nem­len­di­ri­ci ha­zır­la­mış­tır. Nem­len­di­ri­ci­yi sü­rüp, 1-2 da­ki­ka bek­le­dik­ten son­ra mak­ya­ja ge­çin.

Ön­ce:

Fon­dö­te­ni doğ­ru sı­vı­lık­ta ve doğ­ru renk­te seç­me­li­si­niz. Bu ren­ge ka­rar ver­mek ve par­fü­me­ri­de­ki ışık­la­rın si­zi ya­nılt­ma­ma­sı için gün ışı­ğın­da de­ne­me­ni­zi ve el üs­tün­de de­ğil, doğ­ru­dan yü­zü­nü­zün bir bö­lü­mün­de ren­gi test et­me­ni­zi öne­ri­yo­rum. Cil­di­niz­den bir ton açık fon­dö­ten ide­al­dir.

Dü­zel­ti­le­cek çu­kur ve çı­kın­tı­la­rı le­ke­siz ka­pat­mak için fondöteni ıs­lak sün­ger­le yaymanız gerekir.

Fon­dö­ten ren­gi­ne uy­gun bir toz pud­ra ile cil­de sa­bit­le­yin. (Di­rekt pud­ra uy­gu­la­nan cilt­te an­cak bir sa­at­lik bir mat­lık sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. )

Yü­zün çe­ne ve saç baş­lan­gıç yer­le­rin­de­ki fon­dö­te­nin ge­çiş­le­ri­ni iyi­ce da­ğıt­mak ve le­ke ya da mas­ke şek­lin­de bı­rak­ma­mak du­ru­mun­da­sı­nız.

Mak­ya­ja fon­dö­ten uy­gu­la­na­rak baş­la­nır. Ön­ce göl­ge-ışık oyu­nu­nuz var­sa bun­la­rı be­lir­ler­si­niz, ar­dın­dan cilt ren­gi­ni­ze uy­gun fon­dö­te­ni sün­ger­le yü­ze kü­çük do­ku­nuş­lar­la ya­yar­sı­nız. Sı­vı renk­len­di­ri­ci de­di­ği­miz “fon­dö­te­ni” cil­de mer­ci­mek bü­yük­lü­ğün­de, bir­kaç böl­ge­ye koy­duk­tan son­ra, yüz­de­ki tüy­le­rin is­ti­ka­me­ti­ne ha­re­ket­ler­le eşit ya­yın. Çe­ne al­tın­dan bo­yu­na doğ­ru olan bö­lü­me sün­ge­ri do­kun­du­ra­rak, ren­gin te­ni­ni­ze ge­çi­şi­ni do­ğal­laş­tı­rın.

Son­ra toz pud­ra ve pon­pon yar­dı­mıy­la tüm yü­zü mat­laş­tır­ma­lı­sı­nız.

Nem­len­di­ri­ci­ler ara­sın­da mu­ci­ze­vi et­ki­leri olan­lar da var! Me­se­la yağ­lı cilt­ler için için­de ni­şas­ta olan nem­len­di­ri­ci sa­ye­sin­de cilt tüm gün par­la­maz. Yağ emi­lir. İn­ce çiz­gi­le­ri­niz var­sa, cil­di ge­ri­ci dol­gun­laş­tı­rı­cı et­ki­si olan bir baz se­çe­bi­lir­si­niz. Önem­li bir da­vet için genç­leş­mek ve en az altı sa­at öy­le kal­mak is­ti­yor­sa­nız, de­ri­yi tap­ta­ze ışıl­da­tan am­pul nem­len­di­ri­ci­ler im­da­dı­nı­za ye­ti­şir.

Seçim sizin...

Fon­dö­ten se­çi­min­de cil­din ya­pı­sı çok önem­li­dir. Fondötenin ka­lı­cı­lı­ğı bu­na bağ­lı­dır. Uz­ma­na mut­la­ka da­nı­şıp ye­ni ya­pı­da­ki renk­le­ri de­ne­yin. Ama bil­me­niz ge­re­ken ve hiç de­ğiş­me­yen ku­ral­lar şun­lar

• Cil­di­niz kar­ma ya da yağ­lı ya­pı­day­sa pud­ra­lı fon­dö­ten­ler si­zin için­dir.

• Pom­pa­lı olan­lar ka­pa­ğı aç­ma ka­pa­ma der­din­den si­zi kur­ta­rır. Pra­tik­tir. Pom­pa tı­ka­nır­sa, sı­cak su do­lu bir bar­da­ğa pom­pa­yı dal­dı­rıp bir sa­at ka­dar bek­le­tin. Çı­ka­rıp du­ru­la­yın, ta­kın.

• İçin­de uy­gu­la­ma sün­ge­ri de olan, “Pat” de­di­ği­miz ku­tu fon­dö­ten­le­ri ter­cih edi­yor­sa­nız yağ­lı cilt­ler için olan­dan se­çin.

• Yüz ısı­sı­na ve ışı­ğa bi­le du­yar­lı, için­de ışık yan­sı­tı­cı mik­ro-yan­sı­tı­cı­lar bu­lu­nan fon­dö­ten­ler ışı­ğı yü­zü­nüz­de hap­set­mek için si­zi bek­li­yor.

• Renk­li nem­len­di­ri­ci­ler ile fon­dö­te­ni bir­bi­rin­den ayırt edin! Renk­li nem­len­di­ri­ci­ler çok şef­faf (var­la yok ara­sı) bir cilt ren­gi ver­mek için­dir. Çil, le­ke, ve cilt pü­rüz­le­ri­ni ört­mez­ler. Da­ha çok genç kız­lar ve cil­din­de prob­le­mi ol­ma­yan­lar için üre­til­miş­tir. Ko­ru­ma amaç­lı­dır; renk ver­me amaç­lı de­ğil.

 

Ayşenur Yazıcı